คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 481/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ (อ่าน 32) 03 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 480/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 66) 03 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 473/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนนักเรียนร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ (อ่าน 45) 28 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 470/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานอบคมคุณธรรม จริยธรรม ม.1 (อ่าน 35) 28 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 456/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 (อ่าน 37) 28 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 458/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสอนเสริมเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ (อ่าน 39) 28 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 474/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 46) 28 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 457/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 86) 22 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 460/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับมั (อ่าน 117) 22 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 459/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษ (อ่าน 71) 22 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 462/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น (อ่าน 161) 22 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 461/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม. 1 (เพิ่มเติม (อ่าน 98) 22 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 466/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ม.1 (เพิ่มเติม) (อ่าน 103) 22 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 446/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับมัธยมศึก (อ่าน 137) 20 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 453/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษ (อ่าน 122) 18 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 455/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึก (อ่าน 71) 18 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 452/2562 เรื่อง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง และรับลงทะเบียน (เพิ่มเติม) (อ่าน 111) 14 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 412/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 77) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 416/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในกิจกรรมบริจาคโลหิต (อ่าน 66) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 428/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปอบรมคุณธรรมและทัศ (อ่าน 87) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 417/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในกิจกรรมชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง (อ่าน 74) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 411/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 67) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 448/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" (อ่าน 836) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 451/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 72) 13 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 405/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Learn through Travel in Australia (อ่าน 121) 28 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 371/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (อ่าน 78) 28 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 406/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะการรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายบุรณาการ "IP Integrated Camp" (อ่าน 104) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 404/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติ "การพัฒนาแผนการจัดการเรียนร (อ่าน 91) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 397/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษ (อ่าน 106) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 396/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 (อ่าน 118) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 395/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีวางพวงมาลา (อ่าน 93) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 388/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จังหวัดระนอง (อ่าน 92) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 380/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แจกเอกสารรายงานผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 70) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 370/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Intensive Course For EP students (อ่าน 56) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 367/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีวางพวงมาลา "พระบรมรูป ๒ รัชกาล" (อ่าน 34) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 366/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Enhancing Skills For Mathematics and English Tes (อ่าน 50) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 365/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งท (อ่าน 39) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 363/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการเข้าค่ายภาษาไทย "ภาษาไทยสัญจร ครั้งที่ 6" (อ่าน 42) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 360/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนรัฐบาลสหรัฐ (เอ เอฟ เ (อ่าน 28) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 358/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) (อ่าน 91) 25 ต.ค. 62