คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 046/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ 2 รัชกาล (อ่าน 29) 13 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 037/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3 (อ่าน 28) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 047/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 28) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 045/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดครูที่ปรึกษา ประจำการศึกษา 2562 (อ่าน 33) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 039/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานนักเรียน ประธานคณะและคณะกรรมการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 32) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 044/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 27) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 052/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) สหวิทยาเขต (อ่าน 28) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 036/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปี 2562 (อ่าน 20) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 031/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเ (อ่าน 12) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 030/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 9) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 050/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (อ่าน 33) 11 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 028/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ม.6 (อ่าน 35) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 026/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายหนังสืองานห้องสมุด (อ่าน 39) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 029/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (อ่าน 54) 01 ก.พ. 62
คำสั่งที่ 018/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (อ่าน 367) 25 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 012/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 94) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 023/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลประเมินผล PISA ครั้งที่ 4 (อ่าน 66) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 027/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ นิทรรศการศิลปะนักเรียน (อ่าน 66) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 028/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (อ่าน 87) 23 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 019/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงาน (อ่าน 95) 18 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 014/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานสีคณะ (อ่าน 70) 17 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 018/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (อ่าน 79) 17 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 007/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 (อ่าน 84) 17 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 013/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกต (อ่าน 89) 15 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 008/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันกตัญญุตาคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา (อ่าน 64) 14 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0457/61 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 71) 10 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0480/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 65) 10 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0454/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 74) 10 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0456/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (ไฟล์ 1) (อ่าน 85) 10 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0456/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (ไฟล์ 2) (อ่าน 75) 10 ม.ค. 62
คำสั่งที่ 0456/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ (ไฟล์ 3) (อ่าน 93) 10 ม.ค. 62
คำสั่่งที่ ๔๕๓/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 171) 28 พ.ย. 61
คำสั่งที่ 0450/2561 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธย (อ่าน 228) 28 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0447/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) (อ่าน 150) 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0446/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไปทัศนศึกษา (อ่าน 140) 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0449/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 155) 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0451/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเสริมศักยภาพด้านวิชาการ (อ่าน 150) 27 พ.ย. 61
คำสั้งที่ 0354/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จ.น่าน (อ่าน 316) 11 ต.ค. 61