คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 297/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม (อ่าน 4) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 295/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 292/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา (อ่าน 5) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 289/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 2) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 288/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี งบประมาณ (อ่าน 2) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 284/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนดำเนินงานในกิจกรรมบริจาคโลหิต (อ่าน 2) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 283/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่มืออาชีพให้มีและเลื่อนวิทยฐ (อ่าน 0) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 282/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ (อ่าน 0) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 281/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 0) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 280/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 0) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 278/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 (อ่าน 1) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 277/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (อ่าน 0) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 270/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ การจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส (อ่าน 1) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 269/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาตร์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 0) 23 ก.ค. 62
คำสั้งที่ 268/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการ AFS รุ่นที่ 59 (อ่าน 0) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 267/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา (อ่าน 0) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 266/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สานสู่ฝัน ประ (อ่าน 0) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 298/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 4) 23 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 240/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน (เพิ่มเต (อ่าน 63) 01 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 238/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครูและพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ปี 2562 (อ่าน 47) 01 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 236/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและดำเนินการสอบข้อเขียนโครงการแลกเปลี่ย (อ่าน 44) 01 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 234/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนกิจกรรมค่ายผู้นำ Young Leaders ครั้งที่ 1 ปี (อ่าน 53) 01 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 243/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ภาคที่ 1 ปีการศึก (อ่าน 82) 01 ก.ค. 62
คำสั่งที่ 232/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีประดับพระเกี้ยว นักเรียนชั้น ม 4. ปี (อ่าน 60) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 231 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 57) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 230/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 (อ่าน 52) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสอนเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 32) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 227/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประชุมคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเ (อ่าน 41) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 232/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีประดับพระเกี้ยว นักเรียชั้น ม (อ่าน 61) 28 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 226/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงค (อ่าน 45) 27 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 225/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจำวัน (อ่าน 43) 27 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 223/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนท (อ่าน 30) 27 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 222/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อสมัครเรียนรักษาดินแดน (อ่าน 31) 27 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 217/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ แข่งขันทักษะภายใน ก. ภาษาต่างประเท (อ่าน 30) 27 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 216/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียน (อ่าน 108) 13 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 207/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจทานโครงสร้างรายงิชาและคำอธิบายรายวิชา (อ่าน 86) 13 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 203/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลรายงาน (OBECQA) (อ่าน 109) 13 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 211/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน (อ่าน 79) 13 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 195/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 256 (อ่าน 97) 10 มิ.ย. 62
คำสั่งที่ 170/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อดดยวิะีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปีการศึกษา (อ่าน 98) 06 มิ.ย. 62