ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศวิน วรรณวินเวศร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายเผดิม สุวรรณโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 3
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสายันห์ รุ่งป่าสัก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 4
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางอ่องจิต เมธยะประภาส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 5
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายยอร์ช เสมอมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 6
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 7
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 9
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมพร สังวาระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 10
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-2565
ชื่อ-นามสกุล : นางบุสบง พรหมจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565-ปัจจุบัน