กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมิหลา สุดทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตติมา นุตะมาน
ครู คศ.1

นางสาวรัชฎา ภุชงค์เจริญ
ครู คศ.2

นางเกสร แสงสุริยัน
ครู คศ.3

นางอรสา เสร็จวัฒนารักษ์
ครู คศ.3

นางภัททิรา จวบความสุข
ครู คศ.3

นางสาวนุชจรินทร์ ปรีชากุล
ครู คศ.1

นางสาววรวรรณ ผิวโชติ
ครู คศ.1

นางสาวสุภัทรา บุญสร้อย
ครู คศ.1

นางสาวณัฐิญาภรณ์ หาญแก้ว
ครู คศ.1

นางดลหทัย วงศ์เทพบุตร
ครู คศ.2

นางสาวพิรญาณ์ มณีพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา หมัดอาดำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกกานต์ ลลิตนันทพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งอรุณ งามทานตะวัน
ครูผู้ช่วย

นายวสันต์ แสนมา
ครูผู้ช่วย

นายสุทธิพงษ์ หว่านชัยสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมนัสนันท์ ทองชุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นายคงเดช คงปรีชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ เผือกแห้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิ่มพร ซึ้งวิริยะกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ อยู่สุข
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาววารุณี โพธิ์คำ
ครูผู้ช่วย

นายวิทวัส ปัญญาพรหม
ครูผู้ช่วย

นายเติมศักดิ์ วงษ์จำปา
ครู คศ.1

นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม
ครูผู้ช่วย