กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมิหลา สุดทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
อีเมล์ : krusamila@tun.ac.th

นางสาวจิตติมา นุตะมาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
อีเมล์ : Ammu_sensei@outlook.co.th

นางสาวรัชฎา ภุชงค์เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
อีเมล์ : phuchada@gmail.com

นางสาวนุชจรินทร์ ปรีชากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
อีเมล์ : Aui-ka_prechakul@hotmail.com

นางวรวรรณ กุชโร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
อีเมล์ : worawan.pew@tun.ac.th

นางสาวสุภัทรา บุญสร้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : 0619780356
อีเมล์ : supattrafai0202@gmail.com

นางสาวณัฐิญาภรณ์ หาญแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
อีเมล์ : mimna_r5@hotmail.com

นางดลหทัย วงศ์เทพบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : dolhatai.won@tun.ac.th

นางสาวพิรญาณ์ มณีพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
อีเมล์ : piraya.man@tun.ac.th

นางสาวลลิตา หมัดอาดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
อีเมล์ : lalita.hmad@gmail.com

นางสาวรุ่งอรุณ งามทานตะวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
เบอร์โทร : 0997212369
อีเมล์ : rungaroon02@gmail.com

นายภัคพงศ์ ภัทรทรัพย์วิบูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
เบอร์โทร : 0931924592
อีเมล์ : yuxiang_liu31@hotmail.com

นายสุทธิพงษ์ หว่านชัยสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมนัสนันท์ ทองชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นายคงเดช คงปรีชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0868211899
อีเมล์ : khdkpc@gmail.com

นางสาวจิราภรณ์ เผือกแห้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : aaeijira@gmail.com

นางสาวปิ่มพร ซึ้งวิริยะกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวจุฑารัตน์ อยู่สุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
อีเมล์ : Wilipda.sri@gmail.com

นางสาววารุณี โพธิ์คำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : roottyoojjr@gmail.com

นายวิทวัส ปัญญาพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : 0897584129
อีเมล์ : Vincent_18011992@hotmail.com

นายเติมศักดิ์ วงษ์จำปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
อีเมล์ : termsak@tun.ac.th

นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
อีเมล์ : oil.peggy.oil@hotmail.co.th

นางสาววรรณิศา สุขเพิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8