กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภัคพงศ์ ภัทรทรัพย์วิบูล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
เบอร์โทร : 0931924592
อีเมล์ : chote.ppliu31@gmail.com

นางสาวจิตติมา นุตะมาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
อีเมล์ : Ammu_sensei@outlook.co.th

นางสาวณัฐิญาภรณ์ หาญแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : mimna_r5@hotmail.com

นางดลหทัย วงศ์เทพบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
อีเมล์ : dolhatai.won@tun.ac.th

นางสาวนุชจรินทร์ ปรีชากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
อีเมล์ : Aui-ka_prechakul@hotmail.com

นางสาวปิ่มพร ซึ้งวิริยะกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : phipporn.seng@tun.ac.th

นางสาวพิรญาณ์ มณีพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
อีเมล์ : piraya.man@tun.ac.th

นางสาวมนัสนันท์ ทองชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
อีเมล์ : manasnun.tho@tun.ac.th

นางสาวรัชฎา ภุชงค์เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/14
อีเมล์ : phuchada@gmail.com

นางสาวลลิตา หมัดอาดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
อีเมล์ : lalita.hmad@gmail.com

นางสาววรรณิศา สุขเพิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
อีเมล์ : wannisa.suk@tun.ac.th

นางวรวรรณ กุชโร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
อีเมล์ : worawan.pew@tun.ac.th

นางสาววารุณี โพธิ์คำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
อีเมล์ : roottyoojjr@gmail.com

นายวิทวัส ปัญญาพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : 0897584129
อีเมล์ : Vincent_18011992@hotmail.com

นางสาววิลิปดา ศรีปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
อีเมล์ : Wilipda.sri@gmail.com

นางสาวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
อีเมล์ : oil.peggy.oil@hotmail.co.th

นางสาวสุภัทรา บุญสร้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0619780356
อีเมล์ : supattrafai0202@gmail.com

นางสาวณฐิกา สุพรรณบัฏ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : natika.sup@tun.ac.th