งานแนะแนว

นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีหา
ครู คศ.2
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
อีเมล์ : j.topmost@gmail.com

นางเกศินีย์ แจ่มจรรยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
อีเมล์ : kesini.cha@tun.ac.th

นางสาวพฤกษา เลิศวิจิตรจรัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
อีเมล์ : pruksa.ler@tun.ac.th

นางรักชนก นวลคล้าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
เบอร์โทร : 813439101
อีเมล์ : rakchanok793@gmail.com

นางสาวสุจิวรรณ ช่วยบำรุง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
อีเมล์ : Sujiwan.chu@tun.ac.th

นางสาวกัญญณัช ชูตะรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : kunyanut.cho@tun.ac.th