งานแนะแนวการศึกษา

นางสาวพฤกษา เลิศวิจิตรจรัส
ครู คศ.2
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
อีเมล์ : pruksa.lert@gmail.com

นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : j.topmost@gmail.com

นางเกศินีย์ แจ่มจรรยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางรักชนก นวลคล้าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/13
เบอร์โทร : 813439101
อีเมล์ : rakchanok793@gmail.com

นางสาวสุจิวรรณ ช่วยบำรุง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14
อีเมล์ : Sujiwan.chu@tun.ac.th