คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัตร นาคะเวช
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จิตรสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา จันทรา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสี่จั๊ว แซ่เฮ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ศรีทองกูร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัยนา จำปาทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวรรณ สงวนนาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกปกรณ์ สุทธิลักษณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ จันทรอด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายแมน เจริญวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุดมจารุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางบุสบง พรหมจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ