กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเสกสรรค์ พลทวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
อีเมล์ : seksun.pho@tun.ac.th

นางนิศากร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : nisakorn08@hotmail.com

นางสาวศยามล แย้มยิ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
อีเมล์ : sayamol.yam@tun.ac.th

นางอรวรรณ สงวนนาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 081-2517175
อีเมล์ : -

นางสาวสีนวล มรุตกรกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0966232829
อีเมล์ : sinuan.mar@tun.ac.th

นางเพ็ญศรี ปาทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
เบอร์โทร : 0896778938
อีเมล์ : penlala9@gmail.com

นางดรุณี ดีประชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
เบอร์โทร : 0864041446
อีเมล์ : da.kanid@gmail.com

นายชัยยากรณ์ กอบกำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : chaiyakorn2525@gmail.com

นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
เบอร์โทร : 0899943262
อีเมล์ : Amonrat54-6@hotmail.com

นายสมยศ สุมาลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นายดิษฐพล ทรงงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
อีเมล์ : ditthapol@tun.ac.th

นางรุ่งอรุณ พนัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
เบอร์โทร : 0830301274
อีเมล์ : taorungarun1822@gmail.com

นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพิมพ์สวรรค์ เดชชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : pimsawan.beer@gmail.com

นางสาวณัฐธยาน์ ลิมป์เลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : nattaya.lim@tun.ac.th

นางสาวพิชดารัตน์ ถาพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เบอร์โทร : 0871115629
อีเมล์ : pichadarat@hotmail.com

นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : bs5481110428@hotmail.co.th

นายเมธี สงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวมาลัยวรรณ แก้วอาสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 0806456360
อีเมล์ : kung-356@hotmail.com

นางสาวพิชญาพร แพนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0885813031
อีเมล์ : phicha.pan@tun.ac.th

นางสาวสุวรรณา แก้วมรกฎ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
อีเมล์ : suwanna.kaew@tun.ac.th

นางสาวอภิญญา มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0875049556
อีเมล์ : muay_curu@hotmail.com