โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรวรรณ สงวนนาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดรุณี ดีประชา
ครู คศ.3

นายเสกสรรค์ พลทวี
ครู คศ.1

นางวราภรณ์ วิลยาลัย
ครู คศ.2

นางอนงค์ บุญเลิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางธัญสินี ฐานา
ครู คศ.3

นางสาวสีนวล มรุตกรกุล
ครู คศ.2

นางเพ็ญศรี ปาทา
ครู คศ.3

นางนวลักษณ์ เชาวน์คุณากร
ครู คศ.3

นางนิศากร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3

นายชัยยากรณ์ กอบกำ
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวรัตติมาลย์ ล้วนวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวศยามล แย้มยิ้ม
ครู คศ.1

นายสมยศ สุมาลัย
ครู คศ.1

นายดิษฐพล สุมาลัย
ครู คศ.1

นางรุ่งอรุณ พนัส
ครู คศ.2

นายณธายุ ปะกังลำภู
ครู คศ.1

นางไพเราะ เวทย์สฤษฎฺ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพิมพ์สวรรค์ เดชชัยภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธยาน์ ลิมป์เลิศ
ครู คศ.1

นางสาวพิชดารัตน์ ถาพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นายเมธี สงจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวมาลัยวรรณ แก้วอาสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2