กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสีนวล มรุตกรกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0966232829
อีเมล์ : sinuan.mar@tun.ac.th

นายชัยยากรณ์ กอบกำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : chaiyakorn2525@gmail.com

นางสาวณัฐธยาน์ ลิมป์เลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
อีเมล์ : nattaya.lim@tun.ac.th

นายดิษฐพล ทรงงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
อีเมล์ : ditthapol@tun.ac.th

นางนิศากร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : nisakorn08@hotmail.com

นางสาวพิชญาพร แพนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
เบอร์โทร : 0885813031
อีเมล์ : phicha.pan@tun.ac.th

นางสาวพิชดารัตน์ ถาพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0871115629
อีเมล์ : pichadarat@hotmail.com

นางสาวพิมพ์สวรรค์ เดชชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
อีเมล์ : pimsawan.beer@gmail.com

นางเพ็ญศรี ปาทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0896778938
อีเมล์ : penlala9@gmail.com

นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : pairoh.wet@tun.ac.th

นางสาวมาลัยวรรณ แก้วอาสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0806456360
อีเมล์ : kung-356@hotmail.com

นางรุ่งอรุณ พนัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0830301274
อีเมล์ : taorungarun1822@gmail.com

นางสาวศยามล แย้มยิ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
อีเมล์ : sayamol.yam@tun.ac.th

นายสมยศ สุมาลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
อีเมล์ : somyos.sum@tun.ac.th

นางสาวสุวรรณา แก้วมรกฎ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
อีเมล์ : suwanna.kaew@tun.ac.th

นายเสกสรรค์ พลทวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
อีเมล์ : seksun.pho@tun.ac.th

นางสาวอภิญญา มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0875049556
อีเมล์ : muay_curu@hotmail.com

นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
อีเมล์ : amornrat.sir@tun.ac.th

นางอรวรรณ สงวนนาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 081-2517175
อีเมล์ : orawan.san@tun.ac.th

นางสาวอุมาพร อารมย์ฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
อีเมล์ : bs5481110428@hotmail.co.th

นางสาวสุภาภรณ์ ท้วมปาน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : supaporn.thu@tun.ac.th

นายพายุ แสนสุข
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : payu.sae@tun.ac.th