ห้องเรียนพิเศษ English Program

นางสาวนุจรินทร์ ปรีชากุล
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

Ms. Irene Placida S.Villeza
Science

Ms. Linda M.Escalante
Mathematics

Mr. Chiemena Pontain Uwalaka
Health and Physical Education / Technology and Computational Science

Mrs.Fiona E. Orru-Irioke
Mathematics / Social Studies

Mr.David Carl Balshaw
English / Social Studies

Mr.Arman Amiri-Kiamanesh
English