กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสายสุนีย์ ตันเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : saisuni.tun@tun.ac.th

นางสาวกนิษฐา ว่องชิงชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
อีเมล์ : kanittha.won@tun.ac.th

นางสาวกมลรัตน์ คุณะสิทธิ์ศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : kamolrat.kun@tun.ac.th

นายกิตติภูมิ เรืองเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
อีเมล์ : kittiphum@tun.ac.th

นายคมกริช อุดารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : khomkrit@tun.ac.th

นางสาวจินตนา น้ำกระโทก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : Mnumkrathok@gmail.com

นางชฎารัตน์ สังวาระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : chadarat.sang@tun.ac.th

นายณัฐพงศ์ สกุลกิจโภคานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
อีเมล์ : natthapong.sak@tun.ac.th

นางสาวทัชดาว นิสสัยมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : Tachdao2322@gmail.com

นาสาวทุ่งทอง สุดสวย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
อีเมล์ : tuengtong.sud@tun.ac.th

นายธนรัฐ จันทร์ขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
อีเมล์ : thanarat@tun.ac.th

นางสาวธนาภรณ์ เรือนสีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0839996486
อีเมล์ : Kroojack.tun@gmail.con

นางสาวนรินช์ณัฏฐ์ ตระหง่าน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
อีเมล์ : ืnarinn.tra@tun.ac.th

นางสาวนารีรัตน์ ไชยณรงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
อีเมล์ : narirat.cha@tun.ac.th

นางสาวประไพพร วิวัฒนาเจริญกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14
อีเมล์ : prapaiporn.wiw@tun.ac.th

นายพินิจ สังสีมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : pinit@tun.ac.th

นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : phornraphut.nun@tun.ac.th

นางสาวมณทกาญจน์ พรหมดนตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
อีเมล์ : monthakan.prom@tun.ac.th

นางสาวมะลิวัลย์ โพธิ์อุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
เบอร์โทร : 0643088899
อีเมล์ : Maliwan.sap0107@gmail.com

นายยงยุทธ เอี่ยมเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
อีเมล์ : yongyuth.iam@tun.ac.th

นางสาววรรณา ขันอาสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
อีเมล์ : wanna.khan@tun.ac.th

นางวรรณิสา กุชโร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : wannisa.tan@tun.ac.th

นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0628500223
อีเมล์ : sarinya.nak@tun.ac.th

นางสมถวิล ศรีประภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : somthawin.sri@tun.ac.th

นางสุพรรณี หิรัญโรจน์บุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
อีเมล์ : supannee-hiran@tun.ac.th

นางสุพรรณี สุนันทนพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : suphanneenid@gmail.com

นางสาวสุมิตรา อิ่มรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : milkmilksumittra@gmail.com

นางสาวอมราวดี ศิริโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
อีเมล์ : amaravadee.siri@tun.ac.th

นางสาวอรรถพร ศิริจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
เบอร์โทร : 0972407529
อีเมล์ : attaporn.sir@tun.ac.th

นางสาวพิชญา ศิลาม่อม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
อีเมล์ : pitchaya.sil@tun.ac.th

นางอรธิรา คีรีเอกสถิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
อีเมล์ : ontira.kee@tun.ac.th

นางสาวกุลณัฐ ไทพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
อีเมล์ : kullanat.tha@tun.ac.th

นางสาวสุรัชนา ศิลปวัฒนวิทยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
อีเมล์ : suratchana.sil@tun.ac.th