โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุนิศา ปัทวันวิเวก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญศิริ จารุจินดา
ครู คศ.3

นางสาวอนงค์ เกิดมั่งมี

นางสาววัสสิกา จันจรัส
ครู คศ.2

นางยุพิน ไวไธสง
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญพิศ โสตถิสารากร
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งดาว จำปา

นางสาวอุดมพร เนตรวงศ์

นายวีรศักดิ์ สิงห์ทองห้าว

นายเฉลิมชัย เนื่องเฉลิม

นางสาวกัญธิยา ปันธิยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นายคาวี กมลเลิศ

นางสาวสุกัญญา ปัจชัยสังข์

นางสาวนัฏฐวรัตน์ เบ้าทอง

นางสาวศิรดา สูงสกุล

นางสาวอัสมา ยะดี

นายทินเอก ทองนอก