กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิวัฒน์ วงค์ษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนิสา เพ็งชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางวีณา เพ็ญพิมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวมินตรา ลายสนิทเสรีกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายรังสิมันต์ จุลหริก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางสาวดารุณี มะลิวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวอรชุมา แก้วกัลยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14

นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวลัคณา สุกแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางวันเพ็ญ จงคิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางสาวกชพรรณ เพ็ชรดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นายสิริดิฐมน เติมภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเนตรนภิส สังขมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวจันทิมา ต่ายเพ็ช
ครู คศ.1

นางสาวจริญญา เสนจันทร์
ครูผู้ช่วย