กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสิริดิฐมน เติมภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : siriditthamon@gmail.com

นางสาวกชพรรณ เพ็ชรดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ : kotchapan.pat@tun.ac.th

นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
อีเมล์ : kanmanee.pat@tun.ac.th

นางสาวจริญญา เสนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
อีเมล์ : jarinya.sen@tun.ac.th

นางสาวจันทิมา ต่ายเพ็ช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
อีเมล์ : jantima.tai@tun.ac.th

นางสาวดารุณี มะลิวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : daruni.mal@tun.ac.th

นางสาวปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
อีเมล์ : panratchanee.lim@tun.ac.th

นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
อีเมล์ : preechaya.sit@tun.ac.th

นางสาวพรรณิภา ใสนวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
อีเมล์ : pannipa.sai@tun.ac.th

นายรังสิมันต์ จุลหริก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
อีเมล์ : varithornkornmek@gmail.com

นางสาวลัคณา สุกแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : lakhana.suk@tun.ac.th

นางสุนิสา เพ็งชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เบอร์โทร : 0990936245
อีเมล์ : sunisa@tun.ac.th

นายอธิปพงศ์ เพียโคตร
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : athippong.pia@tun.ac.th

นางสาวอรชุมา แก้วกัลยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
อีเมล์ : orchumama.kaew@tun.ac.th