กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิวัฒน์ วงค์ษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนิสา เพ็งชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางวีณา เพ็ญพิมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวชื่นหทัย จริยประภาพันธ์ุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวมินตรา ลายสนิทเสรีกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางสาวปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นายรังสิมันต์ จุลหริก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14

นางสาวดารุณี มะลิวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอรชุมา แก้วกัลยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวลัคณา สุกแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางวันเพ็ญ จงคิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกชพรรณ เพ็ชรดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นายสิริดิฐมน เติมภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางสาวเนตรนภิส สังขมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3