กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรชุมา แก้วกัลยา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : orchumama.kaew@tun.ac.th

นางสาวปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
อีเมล์ : parnratchani.lib@tun.ac.th

นางสุนิสา เพ็งชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0990936245
อีเมล์ : sunisa@tun.ac.th

นายรังสิมันต์ จุลหริก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
อีเมล์ : varithornkornmek@gmail.com

นางสาวดารุณี มะลิวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0633892463
อีเมล์ : daruneeza1@hotmail.com

นางสาวกานต์มณี ปัทนาถา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
อีเมล์ : kanmanee.pat@tun.ac.th

นางสาวลัคณา สุกแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เบอร์โทร : 0992816631
อีเมล์ : duen_dome@hotmail.com.

นางสาวกชพรรณ เพ็ชรดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
เบอร์โทร : 0972438480
อีเมล์ : kotchapan.pat@tun.ac.th

นายสิริดิฐมน เติมภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
อีเมล์ : siriditthamon@gmail.com

นางสาวเนตรนภิส สังขมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0918256120
อีเมล์ : thengsung@hotmail.com

นางสาวจันทิมา ต่ายเพ็ช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
อีเมล์ : jantima.tai@tun.ac.th

นางสาวจริญญา เสนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวปรีชญา สิทธิธัญกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : preechaya.sit@tun.ac.th

นางสาวพรรณิภา ใสนวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5