โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสาวภา โสภณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอรุณ น่วมสำลี
ครู คศ.2

นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี มรุตกรกุล
ครู คศ.2

นายสุปัญญา ภูมิฐาน
ครู คศ.2

นางสาวประไพพร วิวัฒนาเจริญกุล
ครู คศ.2

นายพินิจ สังสีมา
ครู คศ.3

นายศตวุธ หรือโอภาส
ครู คศ.1

นายวีร์สานต์ มีมูซอ
ครู คศ.1

นาสาวทุ่งทอง สุดสวย
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิม
ครู คศ.1

นายธนรัฐ จันทร์ขาว
ครู คศ.2

นายคมกริช อุดารักษ์
ครู คศ.2

นางสาวมธุรส เรืองสมบัติ
ครู คศ.1

นางจุฑารัตน์ เรียงสนาม
ครู คศ.1

นายนันทพัทธ์ สุดตา
ครู คศ.1

นางสาวอุษราภรณ์ แก้วเสน่ห์ใน
ครู คศ.1

นางสาวเพชรดา ก้อนทอง
ครูผู้ช่วย

นายกิตติภูมิ เรืองเสน
ครูผู้ช่วย

นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญ
ครูผู้ช่วย