กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเสาวภา โสภณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสุปัญญา ภูมิฐาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายวีร์สานต์ มีมูซอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
อีเมล์ : veesarn@tun.ac.th

นางจุฑารัตน์ เรียงสนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายนันทพัทธ์ สุดตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุษราภรณ์ แก้วเสน่ห์ใน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : usaraporn.kaew@tun.ac.th

นางสาวเพชรดา ก้อนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : Suphasetthawut@tun.ac.th

นายกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10