พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ มี 7 ข้อ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมตามหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีแบบแผนการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมโลก
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ตระหนักรู้คุณค่า และดำรงตนบนพื้นฐานวิธีไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล

เป้าประสงค์มี 15 ข้อดังนี้
1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์
4. ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
5. ผู้เรียนมีความใผ่รู้ใผ่เรียน
6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารนำเสนอผลงานอย่างน้อยสองภาษา
8. ผู้เรียนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
9. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางวิชาการไปใช้เพื่อบริการสังคม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. ผู้เรียนสามารถดำรงตนบนพื้นฐานวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูอย่างเคร่างครัด
13. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. ครูและบุคลากรทางศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
15. มีแหล่งเรียนรู้และสื่อสารการเรียนรู้เพียงพอต่อบุคลากรและผู้เรียน