กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางโกญจน์มาศ จันทมุณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายนิพนธ์ กฤตสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายสมชาย วัลลภธารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายชุมพร แก้วชา
ครู คศ.2
อีเมล์ : chumporn.kaew@tun.ac.th

นายปรีชา ผังดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพิศมัย รุ่งเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางวิภาพร สุวรรณอำไพ
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
อีเมล์ : vipaporn@nmrsw2.ac.th

นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวปุณยวีร์ อัครภูริฐานันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14