โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางโกญจน์มาศ จันทมุณี
ครู คศ.3

นายปรีชา ผังดี
ครู คศ.2

นายชุมพร แก้วชา
ครู คศ.2

นายสมชาย วัลลภธารี
ครู คศ.2

นายนิพนธ์ กฤตสิน
ครู คศ.2

นางสาวพิศมัย รุ่งเรือง
ครู คศ.2

นางกัณฐณัฏฐ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ จิตรพันธุ์
ครู คศ.3

นางวิภาพร สุวรรณอำไพ
ครู คศ.4

นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด

นางสาวปุณยวีร์ อัครภูริฐานันท์