กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจงกล นุ่มไทย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : Jonkol6365

นายชาญสรรค์ วรรณวิชญวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
อีเมล์ : chansern.wan@tun.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุวรรณา บุญวิก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวแพรพรรณ คำภามิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายกฤษฎา โพธิ์น้ำซับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0906684416
อีเมล์ : note.aa@hotmail.com

นางสาวฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ว่าที่ ร.ต.ทวีบูลย์ นามแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพิชชาภา ทองชมภู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสวณี บุญอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7