กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุวรรณา บุญวิก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายกฤษฎา โพธิ์น้ำซับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เบอร์โทร : 0906684416
อีเมล์ : note.aa@hotmail.com

นางจงกล นุ่มไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
อีเมล์ : chongkol.noom@tun.ac.th

นายชาญสรรค์ วรรณวิชญวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
อีเมล์ : chansern.wan@tun.ac.th

นางสาวฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
อีเมล์ : titaporn.ter@tun.ac.th

ว่าที่ ร.ต.ทวีบูลย์ นามแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
อีเมล์ : oum_2534@tun.ac.th

นางสาวพิชชาภา ทองชมภู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : pitchapa.tong@tun.ac.th

นางสาวแพรพรรณ คำภามิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : praepran.kum@tun.ac.th

นางสาวสวณี บุญอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
อีเมล์ : sawanee.boon@tun.ac.th

นายวีระภัทร์ ชาตินุช
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : weerapaht.cha@tun.ac.th