ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดกิจกรรม TUN Smart Knowledge (อ่าน 247) 08 มิ.ย. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 59) 08 มิ.ย. 66
การเลือกชุมนุม ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1362) 29 พ.ค. 66
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 501) 25 พ.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 13185) 15 พ.ค. 66
แจ้งบัญชีดิจิทัลสำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1697) 14 พ.ค. 66
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 5897) 09 พ.ค. 66
โหวตแบบเสื้อกีฬาสี (อ่าน 1119) 08 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2968) 27 เม.ย. 66
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ "เพาะต้นกล้า ฟ้า-ชมพู" ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 9902) 21 เม.ย. 66
การประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี (อ่าน 1434) 13 เม.ย. 66
ปฏิทินแจ้งนักเรียน (20 ก.พ. - 29 ธ.ค. 66) (อ่าน 8329) 04 มี.ค. 66
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 2422) 20 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล และผลการทดสอบวัดความรู้ Excellent Student Test: EST 66 (อ่าน 10170) 10 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 6294) 02 ก.พ. 66
แนวปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ | EST TRIAMNOM 2566 (อ่าน 11543) 30 ม.ค. 66
เชิญชวนนักเรียน ป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวาวศาสตร์ วาดศิลป์ จากจินตนาการสู่ชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต จิตสาธารณะ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2099) 15 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9809) 10 ม.ค. 66
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1056) 05 ม.ค. 66
การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2247) 23 ธ.ค. 65
กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ “Excellent Student Test : EST TRIAMNOM 66 (อ่าน 23672) 13 ธ.ค. 65
รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70 (อ่าน 1202) 11 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 5905) 09 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำรายวิชา (อ่าน 1020) 26 พ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 6284) 13 พ.ย. 65
แนวปฏิบัติและรายชื่อนักเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ TUN Smart Knowledge ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2012) 11 พ.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ TUN Smart Knowledge (อ่าน 1486) 04 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “เบญจรงค์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1532) 04 พ.ย. 65
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 8714) 03 พ.ย. 65
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 4273) 29 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกซ้อมกีฬาภายใน (อ่าน 2150) 27 ก.ย. 65
ปฏิทินกำหนดการและแนวปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล 12 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 66 (อ่าน 4359) 21 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 8512) 31 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1540) 10 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) (อ่าน 4057) 08 ก.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 8528) 29 มิ.ย. 65
รายละเอียดกิจกรรม TUN Smart Knowledge (อ่าน 3356) 10 มิ.ย. 65
ระบบสมัครชุมนุม (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม) (อ่าน 51) 04 มิ.ย. 65
การเลือกชุมนุมของนักเรียนที่ยังไม่เลือกชุมนุม (อ่าน 10239) 02 มิ.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ "TUN SMART KNOWLEDGE" (อ่าน 2383) 30 พ.ค. 65
การเรียนซ้ำรายวิชา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3222) 30 พ.ค. 65
ระบบสมัครชุมนุมโครงงานฯ (อ่าน 235518) 29 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 4056) 26 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 65 (อ่าน 6172) 26 พ.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 18372) 12 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2283) 09 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2421) 09 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้รูปแบบการบริหารวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ประจำปีการศึกษา (อ่าน 71) 05 พ.ค. 65
แจ้งกลุ่มไลน์นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2388) 04 พ.ค. 65
กำหนดการรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4066) 02 พ.ค. 65