กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชุมพร แก้วชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0928429989
อีเมล์ : chumporn.kaew@tun.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ประถมศึกษา โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา
2525 มัธยมศึกษาตอนต้น เทพศิรินทร์
2529 มัธยมศึกษาตอนปลาย จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
2534 ปริญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2535 ซาฟารีเวิลด์ พนักงาน
2535-2536 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ครู
2536-ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล