โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นสถานศึกษาชั้นนำ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม