การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

>> กรรมการสถานศึกษา

>> คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง