กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [คลิก]
 • พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ [คลิก]
 • พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2549 [คลิก]
 • พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 [คลิก]
 • พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [คลิก]
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 [คลิก]
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [คลิก]
 • พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 [คลิก]
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 [คลิก]
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 [คลิก]
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [คลิก]
 • กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. [คลิก]