หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                                   ครูภัททิรา  จวบความสุข
                                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


    

  

 

       ครูจิตติมา  นะตะมาน          ครูรมชลี  ทวิชัย 
    ครูโสภิดา  กำลังวรรณ
            
   ครูลัดดาวัลย์  สกุลกองเจริญ         ครูปรียา  ชูโชติ         ครูเกสร แสงสุริยัน
       

     ครูอรสา  เสร็จวัฒนารักษ์    ครูเสาวลักษณ์ คุณาวุฒิ   ครูนุชจินทร์  ปรีชากุล
        
    ครูปิยรัตน์  กิติศรีวรพันธุ์   ครูเปรมศรี ตริยภรณ์กุล     ครูสุวนิตย์  ลีรุจิกุล
       
       ครูสมิหลา  สุดทอง       ครูวรวรรณ  ผิวโชติ   ครูสุวณี  ชาติวัฒนสุคนธ์

   

 

      ครูจตุพร  บรรจงแก้ว        

   

  
                  

 
  
view