หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  องค์กรสนับสนุนโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สารสนเทศโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                                   ครูภัททิรา  จวบความสุข
                                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


    

  

 

       ครูจิตติมา  นะตะมาน          ครูรมชลี  ทวิชัย 
    ครูโสภิดา  กำลังวรรณ
            
   ครูลัดดาวัลย์  สกุลกองเจริญ         ครูปรียา  ชูโชติ         ครูเกสร แสงสุริยัน
       

     ครูอรสา  เสร็จวัฒนารักษ์    ครูเสาวลักษณ์ คุณาวุฒิ   ครูนุชจินทร์  ปรีชากุล
        
    ครูปิยรัตน์  กิติศรีวรพันธุ์   ครูเปรมศรี ตริยภรณ์กุล     ครูสุวนิตย์  ลีรุจิกุล
       
       ครูสมิหลา  สุดทอง       ครูวรวรรณ  ผิวโชติ   ครูสุวณี  ชาติวัฒนสุคนธ์

   

 

      ครูจตุพร  บรรจงแก้ว        

   

  
                  

 
  
view