หน้าแรก  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สารสนเทศโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน 

วิสัยทัศน์

               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นสถานศึกษาชั้นนำ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและคุณธรรม   มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานวิถีไทย โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

                  ซื่อสัตย์  สุจริต

                  มีวินัย

                  ใฝ่เรียนรู้

                  อยู่อย่างพอเพียง

                  มุ่งมั่นในการทำงาน

                  รักความเป็นไทย

                  มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
                 ความสามารถในการสื่อสาร
                 ความสามารถในการคิด
                 ความสามารถในการแก้ปัญหา
                 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
                 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีี
  คุณภาพผู้เรียน
                 เป็นเลิศวิชาการ
                 สื่อสาร 2 ภาษา
                 ล้ำหน้าทางความคิด
                 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
                 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สื่อการสอน

ห้องเรียน ICT

 
« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
  
view