หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  องค์กรสนับสนุนโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สารสนเทศโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                            ครูศตวุธ  หรือโอภาส
                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      
 

    ครูเสาวภา  โสภณ

ครูเสาวลักษณ์  พลอยทับทิม      ครูจุไรรัตน์  สาลี
                

      ครูอรุณ น่วมสำลี

         ครูนิภา ตรุษะ  ครูจันทร์เพ็ญ  คูชัยสิทธิ์
 

  

  ครูสุปัญญา   ภูมิฐาน      ครูศรีอุบล  เจนชัย      ครูนาฎฤดี  รัตนวิชัย
       
      ครูรัชนี มรุตกรกุล   ครูสุวรีย์  สุุวรรณประทีป ครูประไพพร วิวัฒนาเจริญกุล
          
    ครูศริญญา  นาคจันทร์       ครูทุ่งทอง  สุดสวย         ครูวีร์สานต์  มีมูซอ
          
      ครูธนรัฐ  จันทร์ขาว    ครูสุกัญญา  โพล้งหิรัญ      ครูนวพร  ระจิตดำรงค์ 

   

     
 
 
  
view