หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


                                     ครูมินตรา  ลายสนิทเสรีกุล

                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ครูพรสวรรค์  เกตุบรรจง  ครูปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์    ครูคนึงนิตย์  จิตภักดี

 ครูชื่นหทัย จริยประภาพันธ์      ครูวันเพ็ญ  จงคิด     ครูปุลภรณ์ อาจต้น

       ครูเพชรี  มีชื่น   ครูพิชญา อุบลเทพชัย      ครูสุนิสา  เพ็งชัย


 
    ครูวีณา  เพ็ญพิมล   ครูหทัยชนก  ปกป้อง     ครูจันทิมา  ต่ายเพ็ช
         
 
  
view