หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูจงกล  นุ่มไทย

                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
 ครูสุทธเนตร  ฤทธิโชติ
   ครูอุทุมพร  ปุญญศรี 
    ครูสุวรรณา  บุญวิก
      
    ครูสุมาลี  เมธโยดม
 ครูชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์   ครูกฤษฎา  โพธิ์น้ำซับ
    
   ครูแพรพรรณ  คำภามิ่ง
ครูฐิตาภรณ์  เติมเกียรติเจริญ
  ครูประยงฉัตร  ปรุรัตน์  
      
   ครูพิชญา  สิริสมบุญสิน        ครูสิริพัฒน์  ทีฆะสุข  
 
 


 
 
 
 
 
  
view