หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  องค์กรสนับสนุนโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สารสนเทศโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน 

                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูจงกล  นุ่มไทย

                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
 ครูสุทธเนตร  ฤทธิโชติ
   ครูอุทุมพร  ปุญญศรี 
    ครูสุวรรณา  บุญวิก
      
    ครูสุมาลี  เมธโยดม
 ครูชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์   ครูกฤษฎา  โพธิ์น้ำซับ
    
   ครูแพรพรรณ  คำภามิ่ง
ครูฐิตาภรณ์  เติมเกียรติเจริญ
  ครูประยงฉัตร  ปรุรัตน์  
      
   ครูพิชญา  สิริสมบุญสิน        ครูสิริพัฒน์  ทีฆะสุข  
 
 


 
 
 
 
 
  
view