หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  องค์กรสนับสนุนโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สารสนเทศโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาพลศึกษา

 ครูกัณทัศน์ สวัสดิชัย

                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาพลศึกษา

 
 ครูโกญจน์มาศ จันทมุณี
       ครูปรีชา  ผังดี    ครูสมชาย  วัลลภธารี
    ครูชุมพร   แก้วชา
      ครูมยุรี  รังสิกุล
    ครูนิพนธ์  กฤตสิน

ครูสิริรัตน์  เชาวน์เสฏฐกุล       ครูวันเพ็ญ จิตพันธุ์
 ครูเพ็ญนภา เดชเสถียร  
 
      ครูพิศมัย  รุ่งเรือง
 ครูวิภาพร สุวรรณอำไพ
  ครูนิภาภรณ์  รักสะอาด
 
  
 
 
 
 
  
view