หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  องค์กรสนับสนุนโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สารสนเทศโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน 

                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                                                    ครูอนงค์  เกิดมั่งมี
                                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

           
              ครูเพ็ญศิริ  จารุจินดา      ครูสุนิศา  แก้วคำ
    ครูจงดี สุวรรณสินธุ์
           
           ครูวิไลวรรณ รมยานนท์    ครูสิลพิชญ์  ประสังสิต
     ครูวัสสิกา จันจรัส

           

               ครูยุพิน   ไวไธสง  ครูเพ็ญพิศ  โสตถิสารากร      ครูกิ่งดาว จำปา

           

 
            ครูศิริประภา วิบูลย์ศิริกุล  ครูวิรศักดิ์ สิงห์ทองห้าว     ครูตวงพร  พิมพ์ทอง
             
              ครูอุดมพร  เนตรวงศ์        


                      
 
  
view