หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 


 ครูสุนีย์  ตันเจริญ

                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         
   ครูชัยวัฒน์ ปรคนธรรพ์       ครูวิสูจน์  พิริยวรรธนะ     ครูสมพงษ์ เกียรติสถิตกุล
          
      ครูพจน์  แสงมณี        ครูบุษบา  เลาหะรัตน์            ครูโกสุม  มีพวง
            
   ครูปวีณา  วรรักษ์เสรี
     ครูยงยุทธ   เอี่ยมเจริญ         ครูณัฏฐชัย แสงทอง   
             
  ครูสุพรรณี  สุนันทนพันธ์
      ครูศราวุฒิ  ขันคำหมื่น        ครูจินตนา  น้ำกระโทก
             
 ครูวรรณวิสา  แตงทรัพย์
       ครูอลงกฤต   ตราชู        ครูภรภัทร นันสุนานนท์ 

    

     

     ครูนารีรัตน์  ไชยณรงค์         ครูอรรถพร  ศิริจันทร์        
       
          
 
  
view