หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


     

                                             ครูอรวรรณ สงวนนาม  
                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      
   

   ครูดรุณี  ดีประชา        ครูเสกสรรค์  พลทวี       ครูธัญสินี ฐานา
   
   ครูสีนวล มรุตกรกุล   ครูนวลักษณ์ เชาวน์คุณากร    ครูวราภรณ์  วิลยาลัย
     
    ครูอนงค์  บุญเลิศ           ครูเพ็ญศรี  ปาทา     ครูสุจินต์  ภวังคนันท์
       
ครูยศภาคย์  สุขุมอมรเลิศ  ครูนิศากร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา    ครูชัยยากรณ์  กอบกำ
          
      ครูศยามล แย้มยิ้ม
      ครูอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ

   ครูรัตติมาลย์  ล้วนวิเศษ

         
     ครูสมยศ  สุมาลัย         ครูดิษฐพล  ทรงงาม        ครูรุ่งอรุณ  พนัส
       
    
            
    

 
  
view