หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  องค์กรสนับสนุนโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สารสนเทศโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน 

                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


     

                                             ครูอรวรรณ สงวนนาม  
                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      
   

   ครูดรุณี  ดีประชา        ครูเสกสรรค์  พลทวี       ครูธัญสินี ฐานา
   
   ครูสีนวล มรุตกรกุล   ครูนวลักษณ์ เชาวน์คุณากร    ครูวราภรณ์  วิลยาลัย
     
    ครูอนงค์  บุญเลิศ           ครูเพ็ญศรี  ปาทา     ครูสุจินต์  ภวังคนันท์
       
ครูยศภาคย์  สุขุมอมรเลิศ  ครูนิศากร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา    ครูชัยยากรณ์  กอบกำ
          
      ครูศยามล แย้มยิ้ม
      ครูอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ

   ครูรัตติมาลย์  ล้วนวิเศษ

         
     ครูสมยศ  สุมาลัย         ครูดิษฐพล  ทรงงาม        ครูรุ่งอรุณ  พนัส
       
    
            
    

 
  
view