หน้าแรก  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สารสนเทศโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน 


ประวัติโรงเรียน

 

             เนื่องด้วยนางฉวี ทัศนปรีดามีความรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงแผ่เมตตาบารมีคุ้มเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยทั่วหน้ามหาศาลสุดประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษในด้านการศึกษาของเยาวชน จึงเกิดความศรัทธาเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีที่จะได้มีโอกาสโดยเสด็จพระราช กุศล ด้วยการน้อมเกล้าฯถวายที่ดินถมแล้วติดริมถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล ๓) แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ โฉนดติดต่อกัน ได้แก่ โฉนดเลขที่ ๖๐๑๕๔-๖๐๑๕๗ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๒๘ ตารางวา มูลค่าในขณะนั้นประมาณ ๒๐ ล้านบาท ทั้งนี้ตามราคาประเมินของหัวหน้าเจ้าพนักงานที่ดินเขตบางกะปิ โดยโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ และขอพระบารมีปกเกล้าฯ พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดสร้างโรงเรียนมัธยม ศึกษา อันจะเกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นไป

             ทั้งนี้นางฉวี ทัศนปรีดา ได้มอบหมายให้นางอิราวดี นวมานนท์ ผู้เป็นหลานและเป็นกรรมการผู้หนึ่งของสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ในฐานะนายกสมาคมฯ ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานราชเลขาธิการ ซึ่งคุณหญิงสุชาดาได้ติดต่อประสานงานมาโดยตลอด โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำนางฉวี ทัศนปรีดา เข้าเฝ้าน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพื่อพระราชทานแก่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

            เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานที่ดินแล้ว ได้ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตามความปรารถนาของเจ้าของที่ดินและได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ ๒๗๙๙/๒๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมาปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่ ๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นับเป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน

             ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๒๖ สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนและส่วนประกอบอื่นๆเท่าที่จำเป็นก่อน เพื่อให้ทันเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๒๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๘ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ๔๐๐ คน และเนื่องจากอาคารสถานที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง แต่มีสถานที่บางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะดำเนินการได้ จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้เจริญก้าวหน้า พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยในปัจจุบันมีนักเรียนกว่า ๔,๐๐๐ คน ที่ดิน ๑๕ ไร่เศษ มีอาคารเรียน ๒ หลัง มีห้องสมุด ห้องสารสนเทศ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สนามกีฬา ศูนย์ดนตรี ห้องเรียนตามกลุ่มสาระวิชาต่างๆซึ่งมีความทันสมัย ด้วยอาศัยผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันพัฒนาจนเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้าในปัจจุบัน

........................................................................................................................................................................................................

 เกียรติประวัติโรงเรียน

ปีการศึกษา 2528

 • โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดกลาง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นที่ได้รับรางวัลพระราชทา

ปีการศึกษา 2529

 • โรงเรียนปฏิบัติการตัวอย่างโครงการนำทางสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนและประชาชน
 • โรงเรียนปฏิบัติการตัวอย่างโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2530

 • โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่นระดับมัธยมศึกษา
 • โรงเรียนที่จัดบริการงานแนะแนวดีเด่นระดับมัธยมศึกษาส่นกลาง จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
 • โรงเรียมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่
 • โรงเรียนปฏิบัติการตัวอย่างโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน

ปีการศึกษา 2531

 • โรงเรียนแม่แบบการแนะแนว
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่
 • ผู้บริหารดีเด่นเขตกรุงเทพมหานคร ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (นายอัศวิน วรรณวินเวศร์)

ปีการศึกษา 2532

 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมการศาสนา
 • โรงเรียนรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2534

 • โรงเรียนที่มีผลงานดีเดนโครงการอิสระเพื่อการีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

ปีการศึกษา 2537

 • ผู้บริหารดีเด่นเขตกรุงเทพมหานคร ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (นายเผดิม สุวรรณโพธิ์)

ปีการศึกษา 2538

 • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ปีการศึกษา 2539

 • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ปีการศึกษา 2540

 • โรงเรียนชนะเลิศโครงการบรรณารักษ์ชวนอ่าน กรมสามัญศึกษา

ปีการศึกษา 2541

 • โรงเรียนผู่นำการนิเทศการสอนวิชาภาษาไทย
 • โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนางานแนะแนวกรมการสามัญศึกษา ส่วนกลางกลุ่มที่ 5

ปีการศึกษา 2542

 • เป็นประธานสหวิทยาเขตเบญจบูรพา
 • เป็นโรงเรียนโครงการนำร่องกรมวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ด้านการเรียนรู้ โดยปัจจัยองค์รวม ปัจจัยสนับสนุนและกระบวรการวิจัย
 • เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาสี่มุมเมือง เพื่อรับเด็กเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
 • สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมยริจาคโลหิตในโครงการเยาวชนไทย ให้โลหิตจากศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
 • เป็นศูนย์ประสานงาน เอ เอฟ เอส เขกรุงเทพตะวันออก
 • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ปีการศึกษา 2544

 • โรงเรียนนำร่อง “โครงการครูดีที่หนูรัก” ของกรมสามัญศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรกรศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2544 ของกรมสามัญศึกษา

ปีการศึกษา 2545

 • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา ปี 2545
 • โรงเรียนน้ำประปาดื่มได้
 • โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ปีการศึกษา 2546

 • ประธานสหวิทยาเขตเบญจบูรพา
 • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
 • ได้รับคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในฝัน
 • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
 • โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดห้องสมุดสารสนเทศ และศูนย์วิทยาศาสตร์ และทอดพระเนตรนิทรรศการ “ทวิทศวรรษ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า”
 • ผู้บริหารดีเด่นกรุงเทพมหานครของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (นางอ่องจิต เมธยะประภาส)
 • ได้รับประกาศนียบัตรศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจากกรุงเทพมหานครว่า “เป็นโรงเรียนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด”

ปีการศึกษา 2547

 • ได้รับคัดเลือกเป็นประธานโรงเรียนในมหวิทยาเขตเบญจบูรพา
 • สถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสายใยครูและศิษย์
 • รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดลูกน้ำยุงลาย ของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
 • รางวัลชนะเลิศ รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศในการจัดโครงการปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการ เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐานกระทรวงศึกษาธิการในด้านการส่ง เสริมนักประดิษฐ์
 • รางวัลชนะเลิศรางวัลดีเด่นในการจัดโครงการปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและ การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการส่งเสริมนักคิดคำนวณ
 • โล่รางวัลดีเด่นในการเข้าร่วมโครงการฝนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพราชเสาวนีย์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้เป็นสถานที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค เกินกว่า 1,000 ขวด (โดยเข้ารับพระราชทานเกียรติคุณบัตร จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ)

ปีการศึกษา 2548

 • ได้รับคัดเลือกเป็นประธานโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา
 • โรงเรียนดีเด่นระดับเขต ในการเข้าร่วมโครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2548
 • ได้รับคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์
 • ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ รุ่นที่ 2
 • เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงร่วมก่อตั้งและดูแลโรงเรียนน้อง คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 • เป็นโรงเรียนที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาในโครงการตัวอย่างอย่างเข้าใจ ของกระทรวงศึกษา

ปีการศึกษา 2549

 • ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานโรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพา
 • ได้รับรางวัลผู้บริหารรักการอ่าน รางวัลยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
 • เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงร่วมก่อตั้งและดูแลโรงเรียนน้อง คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
 • ได้เข้าร่วมดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศรุ่นที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
  
view