หน้าแรก |   กลุ่มบริหารงานทั่วไป |   กลุ่มบริหารวิชาการ |   กลุ่มบริหารงานบุคคล |   กลุ่มบริหารงบประมาณ |   สารสนเทศโรงเรียน |   ติดต่อโรงเรียน 

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

     การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 


 

    ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 ได้จัดให้มีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ในปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปเข้าร่วมการงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67 ในระดับภาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 71 รายการ ผลการแข่งขันมีดังนี้

        1. เหรียญทอง 36 เหรียญ

        2. เหรียญเงิน 16 เหรียญ

        3. เหรียญทองแดง 10 เหรียญ

        4. เข้าร่วม 9 รายการ

    ทั้งนี้ นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดุมศึกษาน้อมเกล้าได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพม.เขต 2 เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค จำนวน 14 รายการ ได้แก่

        1. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            เด็กหญิงชญาภา  วัฒนาเกตุกุล

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            นางสาวกานต์มณี  ปัทนาถา    

        2. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            1. นายณัฐวัฒน์  วัฒนพงศ์ศิริ

            2. นายนิรมิต  ปัญญาเนรมิตดี

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            นายวิวัฒน์  วงค์ษา

        3. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            1. เด็กชายทัตศรัณย์  นามเมือง

            2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  คณานุรักษ์สกุล

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            นางสาวพิมสวรรค์  เดชชัยภูมิ

        4. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            เด็กหญิงสุพัชณี  ไชยศรี

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            นายดิษฐพล  ทรงนาม

        5. การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            นางสาวบนนภา  นิติธีรกุล

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            นายเสกสรรค์  พลทวี

        6. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            1. เด็กชายชนกรานต์  ลีลาเจษฎากุล

            2. เด็กชายณวัฒน์  บัวเจริญ

            3. เด็กชายอินทรชิต  ตันทองแท้

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            1. นายอลงกฤต  ตราชู

            2. นายณัฐพงศ์  แซ่หลี

        7. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            1. นายนที  ธนเศรษฐสมบัติ

            2. นายสรกฤต  รัตนพิทยารักษ์

            3. นายเตโชดม  โฉมกิจ

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            1. นายณัฐพงศ์  แซ่หลี

            2. นายอลงกฤต  ตราชู

        8. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            นางสาวเกวลี  คำพิภาค

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            นางอุทุมพร  จิตรแสวง

        9. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            1. เด็กหญิงชัญญา  สุนทรกิจจารักษา

            2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกียรติเพชรรัตน์

            3. เด็กหญิงทรรศศิกา  สายสุวรรณ

            4. เด็กชายปภัสพล  สุวรรณรักษ์

            5. เด็กชายพลากร  พันธ์สมบูรณ์

            6. เด็กชายพัชรพฤกษ์   มณีศรี 

            7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   แป้นงาม

            8. เด็กชายราชภัฏ  ทองนวม

            9. เด็กชายราชศิลป์  โศภิษฐ์กุล

            10. เด็กชายวิทวัส  โพธิศรี

            11. เด็กชายอนวัทย์  ปานเขียว

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            1. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์

            2. นายประยงฉัตร  ปรุรัตน์

            3. นางจงกล  นุ่มไทย

        10. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            1. นางสาวกรนิษา   สุรพัฒน์

            2. นายชนาธิป  มีสุข

            3. นางสาวณัฐกมล  จิตต์เที่ยง

            4. นายธนัตถ์กรณ์  ดำเพชร

            5. นางสาวนลินภัสร์  ธนพนธ์กิตติกูล

            6. นายผดุงเกียรติ  ตั้งเจริญเกียรติ

            7. นายพันธวัช  คงเพชรศักดิ์ 

            8. นางสาวมัลลิกา  อังคณาวิศัลย์ 

            9. นายวิทิต  ธนวุฒิพิศุทธิ์ 

            10. นายศักดิธัช   หิรัญคุณกุล

            11. นายสุรเสฏฐ์  ประสันธวงษ์ 

            12. นางสาวเปมิกา  ตั้งเรือนรัตน์ 

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            1. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์

            2. นายประยงฉัตร  ปรุรัตน์

            3. นางจงกล  นุ่มไทย

        11. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            1. เด็กหญิงกัลยกร  ซิบเข

            2. เด็กหญิงฐริญาดา  คงวัฒนาชัย

            3. เด็กหญิงธนัฐชา  รุ่งอมรศิลป์

            4. เด็กหญิงนริศรา  ศรีดาคำ

            5. เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมสมพร

            6. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ปานประทีป

            7. เด็กหญิงวรรณพร  หัตถา

            8. เด็กหญิงไรบีนา  สลามเต๊ะ

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา  บุญวิก

            2. นางสาวฐิตาภรณ์  เติมเกียรติเจริญ

            3. นางสาวภิญรดา  ธนภัทรฐากูร

        12. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            1. นางสาวจันทร์พิชชา  วัลลภธารี

            2. นางสาวพรชิตา  รุจิรประเสริฐ

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            1. นายวสันต์  แสนมา

            2. MissCai  Qing

        13. การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            1. นางสาวกมลลักษณ์  ละเต็บซัน

            2. นางสาวรวิภา  เอกนุ่ม

            3. นางสาวอริศรา  วิจิตรกูล

            4. นางสาวอัญชิสา  อามาตย์

            5. นางสาวอัลิปรียา  สุวรรณศรี

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            1. นายวสันต์  แสนมา

            2. นางสาวรุ่งอรุณ  งามทานตะวัน

        14. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

            นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    

            1. นายธีรัตม์  บุตรากาศ

            2. นายวรากร   อินทอง

            ครูผู้ฝึกซ้อม

            1. นายศตวุธ  หรือโอภาส

            2. นางสาวศริญญา  นาคจันทร์

    รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ของสพม.เขต 2

    

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
logbook
โครงการห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
โครงการห้องเรียนพิเศษ International Program
egp
งานประกันคุณภาพ
 
  
view