หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

พิธีอัญเชิญและประดับพระเกี้ยว ปี 2560

วันที่ 13 มิถุนายน  2560  กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดพิธีอัญเชิญและประดับพระเกี้ยว ให้แก่นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมสมบูรณ์-เสาวรัตน์ นิ่มละออ โดยมี นายจิณณภัทร

พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีประดับพระ

เกี้ยวมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาที่ใช้พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ และตระหนัก

ถึงหน้าที่ของการประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดี (งานประชาสัมพันธ์ : ข่าว / งานโสต : ภาพ)

Tags :

 
  
view