หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

"13 ปี ชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต จิตสาธารณะฯ”

เมื่อวันที่ 27  มกราคม  2560  นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม ศึกษาน้อมเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "13 ปี ชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต จิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559 " กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียน “น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติโครงงานเพื่อชีวิตจิสาธารณะ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ณ หอประชุมสมบูรณ์-เสาวรัตน์ นิ่มละออ โอกาสนี้นายสุรพล พาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร่วมชมนิทรรศการของนักเรียนด้วย 

Tags :

 
  
view