หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ม.3

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา งานแนะแนว จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมสมบูรณ์ -– เสาวรัตน์ นิ่มละออ เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีนายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกคือ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มาบรรยายพิเศษเรื่อง “อาชีวะฐานวิทย์ กับไทยแลนด์ 4.0” และได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสายสามัญ ระดับชั้น ม.4 ” จากนายอัศวชัย  อ่อนนาเรนทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

Tags :

 
  
view