หน้าแรก  ผู้บริหารโรงเรียน  มูลนิธิ/สมาคม/เครือข่ายฯ  กลุ่มบริหารงาน 

โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่  21-28 พฤศจิกายน 2559 นางนภาภรณ์  พันธ์ครุธ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และนายสุปัญญา ภูมิฐาน หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในคาบเรียนประชุมระดับ เรื่อง “โรงเรียนสดใสไร้ขยะ ลดมลพิษ และคาร์บอนต่ำ” โดยแนะนำการอนุรักษ์พลังงาน ลดการเพิ่มปริมานขยะ และส่งเสริมการทำขยะที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ (นพรดา : ข่าว/ภาพ)

Tags :

 
  
view