ตารางเรียน
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
-----------------------------------------------------

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [คลิก]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [คลิก]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [คลิก]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [คลิก]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิก]

*เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. 2564 (ยกเว้น ม.1/11-12,2/11-12,3/11-12,4/13-14,5/13-14,6/13-14)*